Verzekeringen Antwerpen

Verzekeringen Antwerpen is een informatieve website voor iedereen die op zoek is naar info over het afsluiten van een Pensioenverzekering.  Een thuis vinden voor uw pensioenplan in Vlaanderen
Steeds meer multinationals brengen hun pensioenfondsen onder in België, en Vlaanderen als regio. Ze treden daarmee in de voetsporen van de Amerikaanse farmaceutische reus Johnson & Johnson en de internationale financiële dienstverlener Euroclear, om maar twee voorbeelden te noemen.

Dat hoeft niet te verbazen. Vlaanderen heeft immers kosten noch moeite gespaard om zich te profileren als een toplocatie voor nieuwe pan-Europese pensioenplannen die op zoek zijn naar een thuis. Een transparant wettelijk kader voor pan-Europese fondsen, een flexibel bestuursmodel en een voordelig fiscaal stelsel voor pensioenfondsen zijn slechts drie voordelen van de competitieve omgeving in Vlaanderen.

Verzekeringen Antwerpen – Pensioenfonds

Verzekeringen AntwerpenDe belangrijkste troeven van Vlaanderen voor uw pensioenfonds. Een van Europa’s grootste spelers op het gebied van pensioenfondsen. België biedt toegang tot 20 pan-Europese pensioenfondsen voor multinationals die de pensioenreserves beheren voor werknemers uit verschillende landen (cijfer voor 2017). Op die manier verzekert het land zich van een comfortabele plaats in de top 3 van Europa’s grootste pan-Europese pensioenfondsspelers.

Top 5 presteerder in Europese stresstests

Bovendien is België een van de slechts 5 landen die succesvol waren in elk scenario dat werd onderzocht door de EU-brede stresstests voor pensioenfondsen die in 2015 werden uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Verzekeringen Antwerpen EIOPA).

Dit betekent dat de Belgische pensioenfondsensector zelfs de meest gespannen economische omstandigheden kan doorstaan.

Pragmatische, flexibele aanpak

Hoewel het Belgische governancemodel voor pan-Europese pensioenfondsen zeker niet minder streng of zorgvuldig ontwikkeld is, laat het wel een grotere mate van flexibiliteit toe dan dat van de buurlanden. In plaats van zich te concentreren op de letterlijke naleving van de reglementering, hanteert de Belgische regelgever een meer pragmatische aanpak die zich concentreert op de resultaten: als de manier waarop je de reglementering in de praktijk brengt coherent en verstandig is, ben je goed om te gaan.

Hier volgt een praktisch voorbeeld van deze pragmatische aanpak in actie. Als een bedrijf een pensioenplan opzet voor zijn werknemers en – als sponsor van het plan – de financiële middelen heeft om een duidelijke financieringsgarantie te geven, dan zou dit door de regelgevers als een pluspunt moeten worden beschouwd, toch? Helaas is dit niet in elk land het geval. In België krijgen financieel sterke bedrijven echter meer flexibiliteit van de regelgever dan bedrijven die niet goed gefinancierd zijn.

Geen roerende voorheffing

Ondernemingen met pan-Europese pensioenfondsen in België zijn vrijgesteld van het betalen van bronbelasting op pensioenbijdragen aan buitenlandse werknemers. Dit sluit dubbele pensioenfiscaliteit volledig uit voor bedrijven met een multinationaal personeelsbestand – zonder extra papierwerk!

Een Pensioenverzekering afsluiten?  Dankzij de vele verzekeringsmaatschappijen kan MySavings u in alle onafhankelijkheid en tegen de scherpste marktvoorwaarden de verzekering aanbieden die het beste bij uw profiel past. MySavings biedt u de laagste kosten op de markt om uw pensioenkapitaal op te bouwen. Bij Verzekeringen Antwerpen nemen geen bijkomende commissie op uw spaarinspanningen.

 


Pensioenverzekering

Meer over Pensioenverzekering

In dit hoofdstuk leest u wat u moet weten om in België aanspraak te kunnen maken op een pensioen en andere ouderdomsuitkeringen.

Als u in een ander land van de Europese Unie hebt gewerkt en premies voor de ouderdomsverzekering hebt betaald, kan bij de berekening van het bedrag van uw pensioen rekening worden gehouden met de periode waarin u hebt gewerkt en de premies die u hebt betaald.

In welke situatie kan ik aanspraak maken op een pensioen?
Iedereen die in België als werknemer in loondienst, zelfstandige of ambtenaar heeft gewerkt, heeft aan het einde van zijn loopbaan recht op een ouderdomspensioen zegt Tom van Verzekeringen Antwerpen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
In België is de wettelijke pensioenleeftijd vastgesteld op:

65 jaar voor wie op of vóór 31 januari 2025 met pensioen gaat;
66 jaar voor wie tussen 1 februari 2025 en 31 januari 2030 met pensioen gaat;
67 jaar voor wie op of na 1 februari 2030 met pensioen gaat.
Iedereen kan echter een vervroegd ouderdomspensioen ontvangen, als aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden is voldaan. Vanaf 1 januari 2019 moeten de begunstigden ten minste 63 jaar oud zijn en 42 dienstjaren hebben.

Er zijn uitzonderingen voor lange loopbanen; wie 44 dienstjaren heeft, kan op 60 jaar met pensioen gaan, en wie 43 dienstjaren heeft, op 61 jaar.

Afhankelijk van het beroep zijn er 3 pensioenstelsels van kracht:

Voor werknemers wordt het bedrag van het pensioen berekend op basis van drie parameters: de duur van de beroepsloopbaan, het tijdens de loopbaan ontvangen salaris en de gezinssituatie. Verzekeringen Antwerpen heeft hier een aantal websites mee. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Federale Pensioendienst (SFP): http://www.sfpd.fgov.be/fr of op https://www.socialsecurity.be/;

Voor zelfstandigen zijn de parameters die een rol spelen identiek aan die van het stelsel voor werknemers (loopbaan, bezoldiging en gezinssituatie). Bepaalde aspecten zijn echter verschillend. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Rijksinstituut voor Verzekeringen der Zelfstandigen (INASTI) en op https://www.socialsecurity.be/;

Voor ambtenaren is de pensioenregeling anders dan voor werknemers. Er wordt geen rekening gehouden met het salaris tijdens de loopbaan, maar er wordt een referentiesalaris gebruikt dat overeenstemt met het gemiddelde van de salarissen van de laatste 10 jaar voor de ambtenaar die op 1 januari 2012 niet de leeftijd van 50 jaar had bereikt. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Pensioenen (FOD): http://www.sfpd.fgov.be/fr en op https://www.socialsecurity.be/.

Het is mogelijk om als gepensioneerde je beroepsactiviteiten te hervatten of voort te zetten. Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Pensioenen (FOD): http://www.sfpd.fgov.be/fr. Als werknemer kan u trouwens een vrij aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.

Waar heb ik recht op en hoe kan ik aanspraak maken?

Het pensioen voor werknemers wordt berekend op basis van de duur van de verzekering, de inkomsten waarover bijdragen zijn betaald (binnen de bovengrens) en de gezinssituatie van de gepensioneerde. Het is gebaseerd op de volgende formules (S = het referentiesalaris)

Voor een alleenstaande of een gehuwde persoon zonder een ten laste komende echtgenoot S x 60% x duur van het tijdvak van verzekering / 45;
Voor een gehuwde met een ten laste komende echtgenoot: S x 75% x duur van het tijdvak van verzekering / 45.
Andere uitkeringen, gekoppeld aan pensioenen, kunnen worden verstrekt aan ouderen:

de verwarmingsuitkering voor gepensioneerde mijnwerkers (€ 33,02 per jaar): deze wordt toegekend voor elk jaar dat in de mijnen is gewerkt, met een maximum van 30 jaar (maximaal € 990,60);

Een vakantie-uitkering en een aanvullende vakantie-uitkering: de vakantie-uitkering wordt jaarlijks toegekend aan gepensioneerde oudkomers voor de maand mei van het lopende jaar. Het gaat om een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van het soort pensioen.  Of u nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, u kunt uw pensioenaanvraag indienen informeert Verzekeringen Antwerpen.

Bij  het gemeentebestuur van uw woonplaats

Door via Verzekeringen Antwerpen naar een Pointpension van de federale pensioendienst te gaan
online via https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/penonline/index.htm of https://www.mypension.be/fr .

Als u in een andere EU-lidstaat woont, moet u uw aanvraag naar de plaatselijke pensioeninstelling in die lidstaat sturen.

Om vertraging bij de behandeling van uw dossier te voorkomen, raden wij u aan uw aanvraag op zijn vroegst 1 jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in te dienen.

Er zijn twee manieren informeert Verzekeringen Antwerpen waarop u uw pensioen kunt ontvangen. Het kan worden betaald per postwissel, die u thuis kan worden toegezonden, of door overschrijving op een post- of bankrekening op uw naam.

Verzekeringen Antwerpen helpt je om eenvoudig het juiste bedrijf te selecteren om een pensioenverzekering af te sluiten.